Grote wassing op vrijdag

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Is het verrichten van de Ghoesl (grote wassing) op vrijdag ook verplicht voor de vrouwen?

Antwoord:
Alle lof zij Allah.

Hoewel sommige geleerden van mening zijn dat het verrichten van de Ghoesl op de vrijdag een verplichting is, is dit volgens de meerderheid van de geleerden een aanbevolen zaak.

De grote wassing is voorgeschreven voor degenen die naar het vrijdaggebed komen, man of vrouw. Het aangehaalde vers dat spreekt over het bijwonen van het vrijdaggebed is echter gericht aan de mannen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, wanneer jullie tot het vrijdaggebed worden opgeroepen, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de handel achter. Dat is beter voor jullie, als jullie het wisten!” (Soerat al-Djoemoeah: 9)

Maar als een vrouw het vrijdagsgebed bijwoont, dan is het voorgeschreven voor haar om de Ghoesl te verrichten en de bijbehorende etiquette in acht te nemen. Ibnoe Hibbaan schreef een hoofdstuk in zijn Sahieh met de titel: “Het is aanbevolen voor vrouwen om de Ghoesl te verrichten voor het vrijdagsgebed als zij deze wensen bij te wonen.” Daarna citeerde hij de Hadieth van Oethmaan ibnoe Waaqid ul-Omarie die zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Degene die naar het vrijdagsgebed komt, man of vrouw, laat hem de Ghoesl verrichten.”

Er is overeenstemming over de authenticiteit van deze overlevering, afgezien van de woorden ‘man of vrouw’. Deze aanvullende woorden zijn overgeleverd door Ibnoe Khoezaymah, Ibnoe Hibbaan en al-Bayhaqie in as-Soenan. Ook is er een meningsverschil over of het Sahieh is of niet. Wel is deze overlevering Sahieh verklaard door Imam an-Nawawie (Madjmoe, boekdeel 4, blz. 405) en door Ibnoe Moelaqqin (al-Badr ul-Munier, boekdeel4, blz. 649).

Ibnoe Hadjar zei in al-Fath (boekdeel 2, blz. 358): “De mannen in de overlevering van Oethmaan ibnoe Waaqid waarin hij zegt: “Degene die naar het vrijdaggebed komt, man of vrouw, laat hem de Ghoesl verrichten. En wie er niet naartoe komt, man of vrouw, hoeft geen Ghoesl te verrichten”, zijn Thiqaat (betrouwbaar).

Maar al-Bazzaar heeft gezegd: “Ik vrees dat Oethmaan ibnoe Waaqid een zwak geheugen heeft.” Waar al-Bazzaar bang voor was, namelijk de Wahm (een zwak geheugen) van Oethmaan ibnoe Waaqid, is met zekerheid gezegd door Aboe Daawoed, de schrijver van as-Soenan.

Aboe Oebayd al-Aadjoerrie zei: “Ik vroeg Aboe Daawoed over hem en hij zei: “Hij is Daief (zwak).” Ik zei tegen Aboe Dawoed: “Abbaas ibnoe Mohammed heeft overgeleverd van Yahya ibnoe Maien dat hij betrouwbaar is. Hij zei: “Hij is Daief.” Hij verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die naar het vrijdagsgebed komt, man of vrouw, laat hem de Ghoesl verrichten.” Maar we kennen niemand anders die dit ook gezegd heeft, behalve hem.” (Tahdhieb ul-Kamaal, boekdeel 19, blz. 505)

Shaykh Mohammed Nasiruddin al-Albani heeft definitief verklaard dat deze toevoeging (man of vrouw) vreemd is en heeft het zwak verklaard.

(as-Sielsielat ud-Daiefah, boekdeel8, blz. 430)

Dat vrouwen de Ghoesl moeten verrichten wanneer zij het Djoemoeah-gebed bijwonen, kan ondersteund worden door de overlevering die is verhaald door Ibnoe abie Shaybah in zijn Moesannaf van Oebaydah ibnoe Naiel die zei: “Ik hoorde Ibnoe Omar en de dochter van Saad ibnoe abie Waqqaas zeggen: “Wie van jullie (vrouwen) naar al-Djoemoeah komt, laat haar de Ghoesl verrichten.”

Iets soortgelijks is ook overgeleverd van Taawoes. En er is verhaald van Shaqieq dat hij gewoon was om zijn familie te vertellen, zowel aan de mannen als de vrouwen, om de Ghoesl te verrichten op de vrijdagen.
(al-Moesannaf, boekdeel 2, blz. 9)

Het verrichten van de Ghoesl voor het vrijdagsgebed is zinvol, omdat dit rein is en het een einde maakt aan allerlei onaangename geuren waar de aanwezigen zich aan kunnen ergeren. Vandaar dat er dus ook van de vrouwen wordt gevraagd dit te doen als zij het vrijdaggebed willen bijwonen.

Ibnoe Hadjar zei dat az-Zayn ibn ul-Munier heeft gezegd dat het is overgeleverd van Maalik, dat ten aanzien van degenen die de vrijdaggebed bijwonen -afgezien van de mannen-, om zichzelf te baten, het voor hen is voorgeschreven om de Ghoesl te verrichten en de etiquette van de vrijdaggebed in acht nemen. Maar indien zij abrupt het vrijdagsgebed bijwonen, zonder dit van te voren gepland te hebben, dan hoeft dit niet.” (Fath ul-Baarie)

An-Nawawie zei in Madjmoe, boekdeel 4, blz. 405: “Het verrichten van al-Ghoesl op vrijdag is een Soennah en is niet verplicht, in die zin dat het nalaten ervan gezien wordt als een zonde. En hierover bestaat geen meningsverschil onder ons.

Als we kijken voor wie dit een Soennah is, dan zijn hier vier meningen over. Maar de mening die het meest correct is en ondersteund wordt door de teksten, en waar de auteur en de meerderheid van de geleerden naar verwijzen is de volgende: Het is een Soennah voor iedereen die het vrijdaggebed wil bijwonen, man, vrouw, kind, reiziger, slaaf en anderen. Dit vanwege de duidelijke betekenis van de overlevering van Ibnoe Omar, en omdat het doel ervan reinheid is en alle bewijzen met betrekking tot dit punt hetzelfde zijn.

Het is geen Soennah voor degenen die niet van plan zijn de vrijdaggebed bij te wonen, ook al behoort hij tot degenen die wel verplicht zijn het bij te wonen. Dit vanwege de betekenis van de overlevering en omdat de reden niet langer aanwezig is. En ook vanwege de overlevering van Ibnoe Omar waarin de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die naar het vrijdaggebed komt, man of vrouw, laat hem de Ghoesl verrichten. En wie er niet naartoe komt, man of vrouw, hoeft geen Ghoesl te verrichten.” (al-Bayhaqie)

En Allah weet het het beste.


Islamqa.com