In naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle en vrede en zegeningen zij met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord "Islam". De Islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus (vrede zij met hem), of Boeddhisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Confucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx.

Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes.

De religie "Islam" is de ware religie van "Allah" en als zodanig is het centrale principe van Allah's religie: de totale onderwerping aan Allah's wil.

Het Arabische woord "Islam" betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een 'Moslim' genoemd. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God', maar het betekent ook 'vredelievend'.

Daarom is de Islam geen nieuwe religie die Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah (God) die toen vervolmaakt werd.
Islam is de religie die aan Adam was gegeven, de eerste mens en de eerste Profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. De naam van Gods religie 'Islam', is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, zegt Allah (interpretatie van de betekenis): "Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen". (Koran, 5:3)

Islam is niet een religie van een bepaalde etnische groep of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid.

In de bijbel staat nergens dat God tegen het volk van Mozes (vrede zij met hem) of tegen zijn nakomelingen zegt dat hun religie Judaïsme is, noch tegen de volgelingen van Christus dat hun religie Christendom is. Feitelijk was Christus niet eens zijn naam, noch was zijn naam Jezus!
De naam "Christus" komt van het Griekse woord "Christos" dat 'de gezalfde' betekent. Dat wil zeggen dat Christus een Griekse vertaling is van de Hebreeuwse titel "Messias". De naam "Jezus" aan de andere kant, is een Latijnse verbastering van de Hebreeuwse naam "Esau".
Wat betreft zijn religie, het was wat hij predikte. Zoals de profeten voor hem, predikte hij onderwerping aan Gods wil: (dat is Islam) en hij waarschuwde tegen de valse goden van de menselijke verbeeltenis. Volgens het Nieuw Testament leerde hij zijn volgelingen als volgt te bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden.
Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.