In naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle en vrede en zegeningen zij met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

De Edele Koran is een volledige documentatie van de exacte woorden zoals geopenbaard door Allah (de verhevene) via de Engel Jibriel (Gabriël) (vrede zij met hem) aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem). De Edele Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere Moslim.

Het behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aangaan zoals wijsheid, aanbidding en wet. Maar het basisthema is de relatie tussen Allah en zijn schepselen. Tegelijkertijd verschaft de Koran ons richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, gepast menselijk gedrag en eerlijke economische principes.

Naast de Edele Koran verwijzen Moslims ook naar het leven van de Profeet (vrede zij met hem) als tweede bron van leiding. Geloof in de Soenna, het voorbeeld van de handelingen van de Profeet (vrede zij met hem), vormt een essentieel onderdeel van het Islamitisch geloof. Veertienhonderd jaar geleden heeft Allah de Koran als een boek ter leiding aan de mensheid neer gezonden. Hij riep de mensen op zich door de waarheid te laten leiden door zich aan de Koran te houden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "Maar het is niets anders dan een overdenking voor allen van de wereldwezens." (68:52)

Vanaf de eerste dag dat hij geopenbaard werd tot aan de dag des oordeels, zal dit laatste goddelijke boek de enige gids voor de mensheid blijven. De ongeëvenaarde taal en stijl van de Koran en zijn superieure wijsheid zijn beslist een bewijs dat dit het Woord van God is. Verder heeft de Koran nog vele wonderbaarlijke eigenschappen die bewijzen dat de Koran het woord van Allah is. Eén van deze eigenschappen is het feit dat een aantal wetenschappelijke waarheden die we nu pas door middel van de technologie van de twintigste eeuw kunnen ontdekken, veertienhonderd jaar geleden in de Koran genoemd zijn.

Natuurlijk is de Koran geen wetenschappelijk boek. Maar vele wetenschappelijke feiten die op een bijzondere bondige en gedegen manier in de verzen tot uiting zijn gekomen, zijn pas door middel van de technologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw, ontdekt. Deze feiten konden in de tijd dat de Koran geopenbaard werd niet bekend zijn geweest en dit is dan een nog duidelijker bewijs dat de Koran het woord van Allah is.

Om het wetenschappelijke wonder van de Koran te begrijpen, moeten we eerst een kijkje nemen naar het wetenschappelijke niveau van de tijd waarin de Koran geopenbaard werd.

In de zevende eeuw, toen de Koran geopenbaard werd, had de Arabische samenleving, wat de wetenschap betreft veel bijgelovige en ongegronde opvattingen. Omdat ze de technologie niet hadden om het universum en de natuur te onderzoeken, geloofden deze vroegere Arabieren in legenden die zij van hun voorouders gehoord hadden. Zij namen bijvoorbeeld aan dat de bergen de hemel ondersteunden. Zij geloofden dat de aarde plat was en dat er hoge bergen aan beide einden stonden. Men dacht dat deze bergen pilaren waren die het hemelgewelf hoog hielden.

Maar al dit bijgeloof van de Arabische maatschappij werd door de Koran uitgewist. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven zonder pilaren." (13:2)
Dit vers verwerpt het geloof dat de hemel zich boven ons bevindt vanwege de bergen. Bij vele andere onderwerpen werden belangrijke feiten geopenbaard in een tijd waarin men die niet kon weten. De Koran, die in een tijd werd geopenbaard waarin de mensen heel weinig wisten over astronomie, natuurkunde of biologie, bevat feiten over tal van onderwerpen, zoals de schepping van het universum, de schepping van de mens, de structuur van de atmosfeer en het delicate evenwicht dat het leven op aarde mogelijk maakt.

Allah, de Verhevene, daagt de mens en djinn uit om met een gelijke van de Koran te komen, dan wel een gelijke hoofdstuk of vers. Maar zij hebben dat nooit kunnen doen en zullen ook nimmer in staat zijn om met een gelijke van de Koran te komen. Zoals Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “Zeg (O Mohammed): ,,Als de mensen en de djinn’s zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken, dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.” (Soerat al-Israa’: 88)

Omdat de Koran het grootste van de hemelse boeken is, het meest complete, het meest perfecte en het allerlaatste is, heeft Allah de Boodschapper (vrede zij met hem) bevolen om dit Boek te verkondigen aan de gehele mensheid. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet, dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd. En Allah zal jou tegen de mensen beschermen. Voorwaar, Allah leidt het ongelovige volk niet.” (Soerat al-Maa’idah: 67)

Vanwege de grote waarde en noodzaak van dit Boek voor de gemeenschap, heeft Allah ons met dit Verheven Boek begunstigd. Hij heeft het aan ons doen neerdalen en beloofd erover te waken. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, Wij hebben de Openbaring neder doen dalen en waarlijk, Wij zullen erover waken.”(Soerat al-Hidjr: 9)