In naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle en vrede en zegeningen zij met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

De laatste profeet die God naar de mensheid stuurde was de profeet Mohammad, moge de vrede en zegeningen van God met hem zijn. Toen hij veertig jaar oud was, ontving hij de openbaring van God. Daarna besteedde hij het overgebleven deel van zijn leven aan het uitleggen en praktiseren van de leer van de Islam, de godsdienst die God aan hem openbaarde.

De profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) was de grootste van alle profeten om vele redenen, maar in de eerste plaats omdat hij door God gekozen was als de laatste profeet, wiens missie om de mensheid te leiden zou voortduren tot aan de Laatste Dag en omdat hij gestuurd was als een genade voor de gehele mensheid. Sinds het begin der tijden heeft God profeten naar de aarde gestuurd, ieder naar zijn specifieke volk. De profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) echter werd gestuurd als de laatste en definitieve boodschapper voor de gehele mensheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als barmhartigheid voor de werelden.” (soerat al-Anbiyaa’: 107)

Hoewel sommige andere religieuze groeperingen ook hebben beweerd in de Ene God te geloven, zien we dat na een tijdje verschillende valse ideeën in hun leer en praktijken binnenslopen, die hen wegleidden van het pure monotheïsme waarmee de profeten werden gezonden. Sommigen begonnen hun profeten en heiligen te beschouwen als bemiddelaars met de Almachtige God. Anderen geloofden dat hun profeten manifestaties van God waren, incarnaties van God of zelfs ‘zoon van God.’ Al deze misvattingen leidden tot de aanbidding van geschapen wezens in plaats van de Schepper en droegen bij aan afgoderij en het idee dat men de Almachtige God alleen kan bereiken door middel van tussenpersonen. De profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) wapende zich tegen dit soort onwaarheden door altijd te benadrukken dat hij slechts een mens was met de missie om Gods boodschap te prediken en te gehoorzamen. Hij leerde moslims om naar hem te verwijzen als “de boodschapper van God en Zijn dienaar.” Door middel van zijn leven en leringen, maakte God Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) het ideale voorbeeld voor alle mensen. Hij was een voorbeeldig profeet, politicus, militaire leider, heerser, leraar, buurman, echtgenoot, vader en vriend. In tegenstelling tot andere profeten en boodschappers, stond de profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) in de grote belangstelling van historici en al zijn uitspraken en daden werden nauwkeurig vastgelegd en verzameld. God zorgde er Zelf voor dat de boodschap die geopenbaard was aan Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) beschermd werd tegen verdraaiing of dat de boodschap vergeten zou worden of kwijt zou raken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.” (soerat al-Hidjr: 9). Dit was noodzakelijk, omdat God had beloofd dat Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) de laatste boodschapper voor de mensheid zou zijn. Alle boodschappers van God predikten de boodschap van de Islam, namelijk de onderwerping aan de wetten van God en het aanbidden van niemand dan Hem alleen. De profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) was de laatste profeet en hij bracht de laatste en volledige boodschap die niet veranderd zal worden tot de Laatste Dag.